blank

TMGD Hizmetleri (ADR / RID / IMDG CODE / DGR-IATA-ICAO)

Anasayfa » Hizmet » TMGD Hizmetleri (ADR / RID / IMDG CODE / DGR-IATA-ICAO)

TMGD Hizmetleri başlığı altında Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı faaliyetlerimiz doğrultusunda birlikte çalıştığımız firmalara içeriği uzmanlarımız tarafından hazırlanmış olan raporlama hizmetini vermekteyiz.

Sarızeybek TMGDK olarak verdiğimiz hizmette basamaklar;

 • SDS Kontrolleri,
 • Sınıflandırma,
 • Ambalaj Kontrolleri,
 • Araç Kontrolleri,
 • Ekipman Kontrolleri,
 • Yükleme/Boşaltma Alanlarının Denetimi ,
 • Sevkiyat / Teslimat Faaliyetlerinin Denetimi,
 • Prosedür ve Talimat Çalışması,
 • Muafiyet Çalışması,
 • Eğitimlerin Çalışanlara Verilmesi (Genel Bilinçlendirme, Göreve Yönelik  ve Emniyet Eğitimlerinin Verilmesi),
 • Eğitimler Kapsamında Tatbikat Yaptırılması,
 • Gerekli Evrak ve Dokümantasyonun Hazırlanması ve Sisteme Eklenmesi

şeklinde oluşmaktadır.

TMGD hizmeti sunduğumuz firmalar ortak paylaşım sistemimizi kullanarak, bu faaliyetler ve tutulan kayıtlar ile ilgili dokümanlara istedikleri zaman ulaşım sağlayabilirler. Böylece sunulan hizmetleri tüm detaylarıyla takip etme ayrıcalığına sahip olmaktadırlar.

TMGD Hizmetleri kapsamında düzenli raporlama (dokümantasyon) dışında sunduğumuz eğitimler ve çok modlu taşımacılık hizmetleri de mevcuttur.

Personellerin Temel ve Spesifik Eğitimleri (ADR/RID/IMDG)

Genel Bilinçlendirme Eğitimi: Personelin tehlikeli malların taşınmasına yönelik hükümlerin genel zorunluluklarına aşina olması sağlanır.

Göreve Özgü Eğitim: Personele görev ve sorumluluklarıyla orantılı olarak, tehlikeli malların taşınmasını ilgilendiren düzenlemelerin zorunlulukları hakkında eğitim verilir. Tehlikeli malların çok modlu şekilde taşındığı durumlarda ise, personel diğer taşıma şekilleriyle ilgili zorunluluklar hakkında da bilgilendirilir.

Emniyet Eğitimi: Personele, yüklemeyi ve indirmeyi de içeren tehlikeli maddelerin taşınması sırasında oluşan bir kazadaki yaralanma veya patlama riskinin derecesine bağlı olarak tehlikeli malların zararlarını ve tehlikelerini kapsayan eğitimi vermekteyiz. Sağlanan eğitim, personeli, güvenli elleçleme ve acil durum müdahale yöntemleri hakkında da bilinçlendirmektedir.

Yenileme Eğitimi: Tehlikeli Malların Karayoluyla Taşımacılığına İlişkin Avrupa Anlaşması’ nın (ADR), 2 yılda bir güncellenmesi sebebi ile, düzenlemelerdeki değişiklikler göz önünde bulundurularak, eğitimler periyodik bilgi tazeleme eğitimlerimiz ile pekiştirilmektedir.

Çok Modlu Taşımacılık Hizmetleri

TMGD Hizmetleri kapsamında Çok Modlu Taşımacılıkta, yükün muhteviyatı ile ilgili işletmelerin doğru ve eksiksiz beyanda bulunma sorumluluğu vardır.

Sarızeybek TMGDK olarak, tehlikeli maddelerin karayolu, demiryolu, denizyolu ve havayolu ile taşımacılığına ilişkin gözetim hizmetleri ve raporlarının hazırlanması konularında danışmanlık hizmeti sunmaktayız.

Yukarıda hizmetleri ve eğitimlerinden bahsettiğimiz Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı ile ilgili hazırladığımız, konu ile ilgili bilinmesi gereken tüm detayları içeren TMGD Nedir içeriğimizi bağlantıyı tıklayarak incelemenizi tavsiye ediyoruz.

Uluslararası anlaşmalar göz önünde bulundurularak tehlikeli maddelerin karayolu, denizyolu, demiryolu ve havayolunda taşınması ile ilgili danışmanlık faaliyetleri verilmesidir.
İnsan hayatına ve çevreye zararları olabilecek tüm Tehlikeli Madde Taşımacılığı yapan işletmeler TMGD Hizmeti almak zorundadır. Firmalar bünyesinde Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı çalıştırabileceği gibi kendi bölgelerinde yetkilendirilmiş bir TMGD-K dan hizmet alabilirler.

TMFB sahibi olan veya TMFB iştigal konusunda sadece ALICI ibaresi olan firmalar ile yıllık 50 ton altında tehlikeli madde ile taşımacılık yapan işletmeler TMGD Hizmeti almaktan muaf tutulabilirler.
Kanunlarla TMGD Hizmeti alması zorunlu kılınmış firmaların yetkilendirilmiş TMGD kuruluşlarından aldıkları danışmanlığın ücreti yapılan işin hacmine, çevresel etmenlere ve maddenin tehlike derecesine bağlı olarak değişiklik göstermektedir.
TMGD Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı demektir. İngilizcesi DGSA olup Dangerous Good Safety Adviser cümlesinin kısaltmasıdır.

TMGDK ise Tehlikeli madde güvenlik danışmanlığı hizmeti vermek üzere Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş kuruluşu ifade etmektedir. Bakanlıkça belirlenen gerekli şartları sağlayan kuruluşlar üçüncü şahıslara tehlikeli madde güvenlik danışmanlığı hizmeti vermek üzere, TMGDK olarak yetkilendirilir.
Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı (TMGD), ifa edeceği görev ve nitelikleri ADR Başlık 1.8.3’te belirlenen ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından tehlikeli madde güvenlik danışmanı sertifikası düzenlenerek yetkilendirilen gerçek kişidir.
Danışmanın asıl görevi, işletme başındaki kişinin sorumluluğu altında, yapılan işin gereklilikleri kapsamında en uygun araç ve faaliyetleri belirleyerek kullanımını sağlamak ve en güvenli yolla bu faaliyetlerin yönetimini kolaylaştırmaktır. İşletme içerisindeki faaliyetler göz önüne alındığında, bir danışmanın başlıca görevleri ilave olarak hem ADR’de hem de Yönetmelik’te tanımlanmıştır.
Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı faaliyetlerimiz doğrultusunda, birlikte çalıştığımız firmalara, Sarızeybek TMGDK olarak, içeriği uzmanlarımız tarafından hazırlanmış olan raporlama hizmetini vermekteyiz.

Firmalar, ortak paylaşım sistemimizi kullanarak, faaliyetler ve tutulan kayıtlar ile ilgili dokümanlara istedikleri zaman ulaşım sağlamakta, böylece sunulan hizmetleri tüm detaylarıyla takip etme ayrıcalığına sahip olmaktadırlar.
TMGD, sorumlu olduğu işletmede taşıma, yükleme, doldurma veya boşaltma sırasında meydana gelen bir kazanın cana, mala veya çevreye zarar vermesi durumunda kaza hakkında bilgi toplayarak işletme yönetimine ve İdareye bir kaza raporu vermek zorundadır.

TMGD kaza ile ilgili olarak taşıma modu, olayın tarihi ve yeri, topografya, hava durumu, olayın tanımı, olaya dahil olan tehlikeli mallar, olayın nedeni ve olayın sonuçları alanlarında bilgilere girerek kaza raporunu sistem üzerinden İdareye tebliğ eder.
Tehlikeli malların taşınması ve ilgili operasyonları dahilindeki işletme faaliyetleri konusunda yıllık olarak İdare’ye sunulması gereken rapora yıllık faaliyet raporu denir.

İşletmelerin bir yıl içerisinde iştirak ettikleri tehlikeli maddelerle ilgili olarak bilgilerin idareye bildirilmesi şeklinde hazırlanan yıllık faaliyet raporu, yıl sonu itibariyle ilk üç ay içerisinde hazırlanmak ve ibraz edilmek zorundadır. Yıllık faaliyet raporu işletme için hizmet veren TMGD tarafından e-devlet üzerinden işletme adına sisteme girilir.
Sarızeybek TMGDK İşletmenizle ilgili tüm süreçlere hızlı ve kolay ulaşabilmeniz adına dijital platformda oluşturmuş olduğu bulut sistemi ile dokümanlarınıza direkt olarak erişiminize imkan sağlar.

Böylece dijital ortamda tek tıkla tüm hizmet verdiğiniz noktalarda dokümanlarınızı kolayca temin ederek her zaman bir adım önde olma şansı yakalayabilirsiniz.
Sarızeybek TMGDK tüm verilen hizmetlerle birlikte sizin için her tür dokümantasyon ve çalışmayı ISO 9001:2015 kapsamında sizlere sunar. Aynı zamanda Sarızeybek TMGDK şirketinizin tüm süreçlerini kalite entegrasyonunu dahil ederek elinizdeki tüm verilerle kendinize daha ileri seviye de bir vizyon edinilmesini amaç edinir.
İnsanların sosyal ve ekonomik faaliyetleri sonucunda işe yaramaz hale gelen, kullanım süresi dolmuş yaşadığımız ortamdan uzaklaştırılması gereken maddelere genel olarak atık denmektedir.

2015 yılında yayınlanan Atık Yönetimi Yönetmeliği’ne göre ise atık; üreticisi veya fiilen elinde bulunduran gerçek veya tüzel kişi tarafından çevreye atılan veya bırakılan ya da atılması zorunlu olan herhangi bir madde veya materyal olarak tanımlanmaktadır.
Taşıma işlemi ve bedeli atık üreticisine ait olup, Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği’ne göre tehlikeli atık sınıfına giren atıklar, Yönetmeliği’nin 11, 12 ve 13’üncü Maddeleri doğrultusunda tehlikeli atık taşıma lisansı olan araçlarla sevk edilmelidir.

Taşıma sırasında aracın tehlikeli atık taşıma lisans belgesi, sürücü eğitim sertifikası, gönderilen her atık tipi için ayrı olmak üzere firmanın bulunduğu ilin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne atık üreticisi firma tarafından alınacak Ulusal Atık Taşıma Formu ve sevk irsaliyesi doldurularak D Nüshası İlin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne gönderilecektir.

Lisanlı araçlar tehlikeli atıkların taşınması için sızdırmazlık gibi özel önlemler alınmış ve Bakanlıktan lisanslanmış araçlardır. Yönetmeliğe göre Tehlikeli atıkların lisanslı araçla nakliyesi zorunludur. Normal nakliye araçlarıyla tehlikeli atık taşınmasına izin verilmemektedir.
Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin Ek-IV’ündeki Atık Listesinde yer alan tehlikeli atıklar ile taşınması kendi mevzuatı ile kurala bağlanmış olan özel atıklar ve tıbbi atıkların karayolu ile taşınmasına dair esaslara göre atıkların tehlikeli madde olup olmadığı belirlenir.

Yönetimleri özel mevzuat ile düzenlenmiş olan özel atıklar ve tıbbi atık hariç olmak üzere Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin Ek-IV’ündeki Atık Listesinde (*) ile işaretlenmiş atıklar ve 22/7/2005 tarihli ve 25883 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliğinde tanımlanan atıklar tehlikeli atıklardır.

DİĞER HİZMETLERİMİZ

E-Bülten